يکشنبه, 27 مرداد 1398

مدیر عامل


نام و نام خانوادگی 
 سمت
عکس 
جواد علی محمدی 
مدیر عامل ونايب رئيس هیات مدیره  


هیات مدیره


اعضای محترم هیات مدیره شرکت

 ردیف
 نام و نام خانوادگی
 سمت
 نماینده شرکت
 عکس
 1
 فرشاد صبری
 رئیس هیات مدیره
 
 
 2
 جواد علي محمدي
 نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
 
 
 3
 داریوش روحی
 عضو هیات مدیره
 
 
 4
 علی نحوی
 عضور هیات مدیره
 
 
 5
حبيب اله محمدي 
عضو هیات مدیره
 
 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8