يکشنبه, 17 فروردين 1399

مدیر عامل


نام و نام خانوادگی 
 سمت
عکس 
مهدي سهرابي 
مدیر عامل ونايب رئيس هیات مدیره  هیات مدیره


اعضای محترم هیات مدیره شرکت

 ردیف
 نام و نام خانوادگی
 سمت
 نماینده شرکت
 عکس
 1
 مجيد هوشمندي ماهر
 رئیس هیات مدیره
 
 
 2
 مهدي سهرابي
 نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
 
 
 3
امير علي همائي
 عضو هیات مدیره
 
 
 4
 مهدي اسكندري
 عضور هیات مدیره
 
 
 5
محمدرضا آرام
عضو هیات مدیره
 
 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8