چهارشنبه, 20 فروردين 1399

سبد محصولات


هادی های انتقال و توزیع


باس بارهاي الكتريكي

 

 


در هر نيروگاه يا پست، ژنراتورها، ترانسفورمرها، سيمها و كابلهاي با سطح ولتاژ برابر و هم فاز، بوسيله يك رسانا به نام باس بار
- BUSBAR - به يك ديگر متصل مي گردند. در باس بار، انرژي ژنراتور يا ترانسفورمرها بهم پيوسته و به بخشهاي بعدي انتقال مي يابد؛ به عبارت ديگر باس بار ابزار جمع آوري، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي است كه سابقة استفاده از آن به سابقة پيدايش نيروگاه بر مي گردد و از همان بدو ظهور تقريباً شكل امروزي خود را حفظ كرده و تنها در فن آوري توليد و جنس آن تغييرات و پيشرفت هايي حاصل شده است. باس بارها اشكال گوناگوني دارند، نوع تخت و مسطح آن در ولتاژهاي پائين بكار مي رود و بيشتر به شينه مشهور است. نوع رشته اي آن كه در حقيقت هادي است مركب از چند رشته سيم و باس بار لوله ايي كه عمده ترين كاربرد آنها در مراكز توليد و تبديل انرژي الكتريكي است. اين دسته از باس بارها را معمولاً از جنس مس يا آلومينيوم و آلياژهاي آن توليد مي كنند. به دلايل متعدد از جمله :

ـ تشعشعات حرارتي و تبادل حرارتي بهتر آلومينيوم نسبت به مس،

ـ ايجاد خاكستر كمتر در موقع جرقه زدن و سوختن آلومينيوم،

ـ واكنش بيشتر مس با گوگرد موجود در هواي آزاد و تشكيل پوستة اكسيد مس كه هدايت الكتريكي را كاهش   مي دهد.

آلومينيوم از مس كاربرد بيشتري پيدا مي كند.

پر مصرف ترين آلياژ براي ساخت باس بارهاي لوله اي، آلياژ 6101 ( مطابق با نام گزاري اتحادية بين المللي آلومينيوم – Aluminum association ) با انجام عمليات حرارتي T6 است. اين عمليات حرارتي هنگامي بكار برده مي شود كه استحكام مكانيكي زياد و هدايت الكتريكي مناسبي مورد نظر باشد و مفهوم آن اين است كه ابتدا بر روي محصول عمليات حرارتي انحلال و سپس پير سازي مصنوعي (Artificial aging) صورت گرفته است.

آلياژ 6101 از مقاومت به خوردگي بالايي برخوردار است و قابليت جوشكاري و لحيم كاري مناسبي دارد. قابليت ماشين كاري اين آلياژ متوسط است.

 

 

مشخصات فني باس بار لوله ايي

Aluminum 6101

Material (Alloy Type)

ASTM  B317

Standard

T6

Production method (Temper)

172 MPa

Yield Strength (0.2% offset)

Min 200 MPa

Ultimate Tensile Strength

55 % IACS¹

Min. Conductivity at 20 °C

Al

Other

B

Zn

Cr

Mg

Mn

Cu

Fe

Si

Element

Total

Each

remainder

0.10

0.03

0.06

0.10

0.03

0.35

0.8

0.03

0.10

0.50

0.30

0.7

Chemical Composition

 

     1-International Annealed Copper Standard.

 

 

 

 

 


دریافت کاتالوگ


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8