يکشنبه, 17 فروردين 1399

پیش بینی درآمد EPS

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  29/12/1390 (حسابرسی شده):

 

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  29/12/1390 (حسابرسی نشده):
 
 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  29/12/1389 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی شده):
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8