خبرهای بین المللی

عنوان خبر

کسب مقام اول در تولید و صادرات در خاورمیانه و ….

تیتر خبر

تیتر خبر

آخرین رویدادها

انتخاب شرکت آلومتک به عنوان صادر کننده نمونه استانی در سال 1400

صادرکنننده نمونه استانی در سال 1400

مشاهده خبر →

آگهی دعوت مجمع عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده
شرکت آلومتک(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 11477 و شناسه ملی 10100453064

مشاهده خبر →

آگهی دعوت مجمع عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده
شرکت آلومتک(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 11477 و شناسه ملی 10100453064

مشاهده خبر →

رویدادهای پیش رو

5 خرداد 1401

تیتر من 1

من محتوای جدول زمانی هستم. من محتوای جدول زمانی هستم. من محتوای جدول زمانی هستم. من محتوای جدول زمانی هستم. 

5 خرداد 1401

20 تیر 1401

تیتر من ۲

من محتوای جدول زمانی هستم. من محتوای جدول زمانی هستم. من محتوای جدول زمانی هستم. من محتوای جدول زمانی هستم. 

20 تیر 1401

21 اسفند 1401

تیتر من 3

من محتوای جدول زمانی هستم. من محتوای جدول زمانی هستم. من محتوای جدول زمانی هستم. من محتوای جدول زمانی هستم. 

21 اسفند 1401