Alumtek-02

ACSR/GA

هادی های آلومینیومی تقویت شده با مغزی فولادی گالوانیزه

ACSR/AW

هادی های آلومینیومی تقویت شده با مغزی فولادی با پوشش آلومینیوم

هادی‌های روکش دار آلومینیومی و آلومینیوم آلیاژی

می توان توضیحی کوتاه نیز قرار داد

بیلت‌های آلومینیومی

می توان توضیحی کوتاه نیز قرار داد

پروفیل‌های آلومینیومی

می توان توضیحی کوتاه نیز قرار داد

مفتول‌های آلومینیومی

می توان توضیحی کوتاه نیز قرار داد

پروفیل‌های آلومینیومی

می توان توضیحی کوتاه نیز قرار داد

هادی های ACAR

هادی های تمام آلومینیومی تقویت شده با مغزی آلیاژی